Onun İzinde Yürümek

Ulus Özel Musevi Okulları,Atatürk ilke ve devrimlerinin bilinciyle yaşayan ve onlara koşullar ne olursa olsun sahip çıkan gençler yetiştirir.

1881 yılında Selanik'te gözlerini dünyaya açtığı zaman, Türkiye tarihini yazacağını hiç kuşkusuz o da bilmiyordu.

Yazdığı bu tarih, yalnız günümüz gençleri için değil, bundan asırlar sonra da bu topraklarda yaşayacak her nesil için örnek alınacak, unutulmayacak ve içinden dersler çıkarılacak nitelikte bir tarihtir.

Bu tarihi anlayacak nitelikte gençler yetiştirmenin en önemli yolu, doğru bir eğitim sistemi oluşturmaktır. Onun eğitim anlayışı milli hakimiyetin ve bağımsızlığın değerini bilen, onu koruyan gençler yetiştirmeye dayalıdır.

Atatürk'e göre doğru eğitim sistemi ; insanlığa karşı saygılı, iyi kalpli ve ahlaklı,vicdan ve fikir hürriyetine sahip, saygılı, laik vatandaşlar yetiştiren ; kadın erkek, ırk, din, mezhep ve sınıf farkı gözetmeden her vatandaşa fırsat eşitliği veren; öğretimde deneye, uygulama yaparak, yaşayarak öğrenmeye dayanan ve hayatta geçerli bilgileri veren aktif ve özgür bir eğitim sistemidir.

Özgürlüğün temel alındığı bir sosyal hayat düzeni içinde yaşamak ve gençlerimizi bu görüşte yetiştirmek onun en büyük arzusudur:

"Biz; memleket halkı efrat ve muhtelif sınıf mensuplarının yekdiğerine yardımlarını, aynı kıymet ve mahiyette görürüz. Hepsinin menfaatlerinin aynı derecede ve aynı müsavvetperverlik hissi ile teminine çalışmak isteriz. Bu tarz, milletin refahı devlet bünyesinin tarsini için daha muvafık olduğu kanaatindeyiz. Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, amele, sanatkar, asker, doktor, velhasıl herhangi bir içtimai müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti müsavidir."

Toplumun eğitimli ve özgür bir düşünce yapısına sahip olması, onun en büyük hayaliydi. Halkını her anlamda geliştirmek ve uygar uluslar düzeyine çıkarmak için uğraşmış, yaptıklarının unutulmaması ve devamı için halka yaptıklarını büyük nutkunda anlatmış ve yeni nesilden küçük bir ricada bulunmuştur:

"Bu söylediklerim gerçek olduğu gün sizden ve bütün uygar insanlıktan dileğim şudur : Beni anımsayınız."

Onu anımsamak, yaptığı her devrimi, getirdiği her yeniliği, onun aydınlık düşüncelerini, ilerici bakış açılarını , genlere duyduğu güveni hatırlamak olacaktır.

Ulus Özel Musevi Okullarında okuyan her öğrenci; bu bilinçle yetişir, bu bilinçle yaşar.

 
Sonraki >
Disual Digital Visuals